Strona główna  >  Uchwały  >  2004

Uchwała nr XVII/ 97 /04
Rady Gminy Sicienko
z dnia 21 kwietnia 2004


w sprawie: uznania drzewa za pomnik przyrody

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 2 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568), art. 13 ust. 1 pkt. 6 lit. a, art. 31a i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 16 października 1991 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 roku, Nr 99, poz. 1079, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189, Nr 145, poz. 1623, z 2002 roku, Nr 130, poz. 1112, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z 2001 roku Nr 46, poz. 499, z 2002 roku Nr 74, poz. 676, i Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 roku Nr 65, poz. 595)


 

R a d a  G m i n y  S i c i e n k o
uchwala, co następuje:


§ 1

Uznać za pomnik przyrody drzewo – lipę szerokolistną (Tilia platyphyllos) o obwodzie pnia w pierśnicy 350 cm, rosnącą na działce nr 147 w miejscowości Zielonczyn, Gmina Sicienko.

§ 2

Wymieniony w § 1 pomnik przyrody podlega ochronie prawnej przewidzianej w ustawie z dnia 16 października 1991 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 roku, Nr 99, poz. 1079, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189, Nr 145, poz. 1623, z 2002 roku, Nr 130, poz. 1112, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966).

§ 3

W odniesieniu do pomnika przyrody opisanego w § 1 niniejszej uchwały wprowadza się następujące zakazy:

  1. niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu,
  2. uszkadzania i zanieczyszczania gleby,
  3. wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości,
  4. zaśmiecania obiektu i terenu wokół niego,
  5. dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody i zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych,
  6. budowy budynków, budowli, obiektów małej architektury i tymczasowych obiektów budowlanych mogących mieć negatywny wpływ na obiekt chroniony bądź spowodować degradację krajobrazu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

  1. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
  2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 
     

U z a s a d n i e n i e

Poddane pod ochronę drzewo rosnące na działce nr 147 w miejscowości Zielonczyn jest rzadko występującym na tym terenie gatunkiem. Jest to lipa szerokolistna o znacznych rozmiarach, ciekawym pokroju i znaczącej dla otaczającego krajobrazu lokalizacji. Ze względu na wymienione walory przyrodnicze Rada Gminy uznaje to drzewa za pomnik przyrody. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 października 1991 roku o ochronie przyrody uchwała wymienia nazwę obiektu, jego położenie i zakazy dla niego właściwe wybrane spośród wymienionych w art. 31a cytowanej ustawy.

 

                                      Przewodniczący 
                                     Rady Gminy Sicienko

                                     Marek Nadolny

 


Opublikował: Anna Iwaniuk (5 maja 2004, 14:26:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1612

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij